Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dagje Horst Aan de Maas

Deze voorwaarden treden in werking per 01-05-2016 voor overeenkomsten die op of na die datum zijn gesloten. Laatst gewijzigd op 07-03-2019.

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 2. Dagje Horst aan de Maas: Dagje Horst aan de Maas, ingeschreven bij de KvK onder nummer 61258016.
 1. Bedrijf: De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 1. Consument: De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 1. Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Dagje Horst aan de Maas voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht. Onder dienst wordt tevens verstaan elke door Dagje Horst aan de Maas aangeboden activiteit, waaronder uitjes.
 1. Activiteit: Een enkelvoudige actieve bezigheid die door Dagje Horst aan de Maas wordt aangeboden. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan; diensten of het aanbieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door Dagje Horst aan de Maas worden verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn het uitlenen van materiaal of de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.
 1. Arrangement: Een combinatie van diensten en activiteiten. Deze diensten en activiteiten kunnen bestaan uit het uitlenen van materiaal, het verzorgen van activiteiten, het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten.
 1. Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.
 1. Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
 2. Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.
 1. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Dagje Horst aan de Maas en de Opdrachtgever.

 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dagje Horst aan de Maas en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Dagje Horst aan de Maas, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden of worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle personen die deelnemen aan een activiteit of arrangement georganiseerd of bemiddeld door Dagje Horst aan de Maas.
 4. Iedereen die een reserverings- of bevestigingsformulier ondertekend heeft dient de betrokkenen waarvoor hij/zij heeft geserveerd op de hoogte te brengen van deze algemene voorwaarden en dus ook de risico’s van deelname aan de door Dagje Horst aan de Maas georganiseerde of bemiddelde activiteiten / arrangementen.
 1. Indien en voor zover in een overeenkomst van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand.
  In geval van deze situatie treden Dagje Horst aan de Maas en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 4. Indien Dagje Horst aan de Maas niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dagje Horst aan de Maas in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen en/of Offertes

 

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Dagje Horst aan de Maas zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.’
 3. Aan de hand van de door Dagje Horst aan de Maas opgestelde offerte kan opdrachtgever van de optie gebruik maken om een reserveringsbevestiging van Dagje Horst aan de Maas te ontvangen.
 4. Dagje Horst aan de Maas kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Dagje Horst aan de Maas daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dagje Horst aan de Maas anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dagje Horst aan de Maas niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.


Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Dagje Horst aan de Maas. Een ontvangstbevestiging ten aanzien van een door Opdrachtgever verstuurd reserveringsverzoek leidt niet tot de totstandkoming van enigerlei overeenkomst of verplichting ten aanzien van beide partijen.

 

Artikel 5. Reserveringen en bevestiging

 

 1. Nadat opdrachtgever een reservering bij Dagje Horst aan de Maas heeft geplaatst, zal Dagje Horst aan de Maas een opdrachtbevestiging sturen. Deze dient binnen 7 dagen ondertekend teruggestuurd / gefaxt te worden. Ook een bevestiging van ontvangst per e-mail geldt als akkoord op de Algemene Voorwaarden.
 2. Uiterlijk 7 dagen voordat de opdracht wordt uitgevoerd geeft opdrachtgever wijzigingen in het aantal deelnemers door. Het aantal deelnemers dat dan wordt genoemd wordt minimaal verrekend.
 3. Voor iedere activiteit en ieder arrangement geldt een minimum aantal personen. Indien niet aan dit minimum is voldaan, dient de Opdrachtgever alsnog te betalen voor het minimaal aangegeven personen dat nodig is om gebruik te kunnen maken van het arrangement of deel te kunnen nemen aan de activiteit, behoudens het geval waarin sprake is van overmacht aan de kant van de opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Dagje Horst aan de Maas zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, maakt Dagje Horst aan de Maas voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst gebruik van derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dagje Horst aan de Maas aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dagje Horst aan de Maas worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dagje Horst aan de Maas zijn verstrekt, heeft Dagje Horst aan de Maas het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Dagje Horst aan de Maas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd.

Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn

 

 1. Op de overeenkomst / opdrachtbevestiging staat de datum vermeld van het te organiseren arrangement en/of de activiteit.
 2. De overeenkomst / opdrachtbevestiging is beëindigd zodra opdrachtgever de laatste nota aan Dagje Horst aan de Maas heeft voldaan en de activiteit / het arrangement heeft plaatsgevonden.


Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien het aantal doorgegeven personen tussen 2 en 4 weken voordat het uitje plaatsvindt afneemt met meer dan 10% t.o.v. de bevestiging, zal voor die personen een bedrag van 50 % in rekening worden gebracht.
 2. Indien het aantal personen tussen 0 en 2 weken voordat het uitje plaatsvind met meer dan 10% afneemt t.o.v. de bevestiging, zal voor die personen 75 % in rekening worden gebracht.
 3. Voor de wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt dat, in het geval van annulering of wijziging van de overeenkomst door de Consument, Dagje Horst aan de Maas gerechtigd is om de reeds ten behoeve van de Consument gemaakte alsmede de onvermijdelijk nog te maken kosten ten behoeve van de Consument op de Consument kan verhalen.
 4. Indien tijdens of voor de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is het arrangement te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 5. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Dagje Horst aan de Maas de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 6. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Dagje Horst aan de Maas daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 7. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dagje Horst aan de Maas zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 8. Dagje Horst aan de Maas zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Dagje Horst aan de Maas kunnen worden toegerekend.
 9. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Dagje Horst aan de Maas zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 

Artikel 9. Geheimhouding

 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

 

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden behoudt Dagje Horst aan de Maas zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Alle door Dagje Horst aan de Maas verstrekte stukken, zoals draaiboeken, spellen, tochten, digitale bestanden, materialen, etc. zijn uitsluitend bestemd te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dagje Horst aan de Maas worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Dagje Horst aan de Maas behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 11. Annulering

1.   Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Dagje Horst aan de Maas alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Het betreft hier ook de kosten die door Dagje Horst aan de Maas zijn gemaakt in bemiddeling met derden zoals catering en verblijf.

 

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop de bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden door de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Bij annulering door de opdrachtgever zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

 • Bij annulering meer dan 1 maand voor de leverdatum, wordt door Dagje Horst aan de Maas € 25,- euro aan voorbereidingskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen drie weken voor de leverdatum wordt 25 % van de totale leverprijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen twee weken voor de leverdatum wordt 50% van de totale leverprijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen een week voor de leverdatum wordt 75% van de totale leverprijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 3 dagen voor de leverdatum wordt 100 % van de totale leverprijs in rekening gebracht.

Artikel 12. Klachten

 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de einddatum van de activiteit of arrangement schriftelijk te worden gemeld aan Dagje Horst aan de Maas.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Dagje Horst aan de Maas de werkzaamheden alsnog uitvoeren, tenzij dat inmiddels zinloos is geworden.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 13. Honorarium

 

 1. Het Honorarium en/of de tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Dagje Horst aan de Maas.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Dagje Horst aan de Maas tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

 

Artikel 14. Wijziging honorarium

 

 

 1. Indien Dagje Horst aan de Maas bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Dagje Horst aan de Maas gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Dagje Horst aan de Maas het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Dagje Horst aan de Maas rustende verplichting ingevolge de wet;
  • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  • Dagje Horst aan de Maas alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. Dagje Horst aan de Maas zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Dagje Horst aan de Maas zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

Artikel 15. Betaling

 

 

 1. Nadat een uitje heeft plaatsgevonden zal het uitje worden gefactureerd. In sommige gevallen moet er een aanbetaling gedaan worden. Het factuurbedrag dient  uiterlijk 14 dagen na de dagtekening van de factuur te zijn overgemaakt op IBAN NL86INGB0002201051 t.a.v. MAE Jacobs te Horst.
 2. Van artikel 15 lid 1 kan worden afgeweken, maar dan zal de klant dit moeten aanvragen bij Dagje Horst aan de Maas, er kan dan een andere betalingsregeling worden getroffen. Deze betalingsregeling is enkel geldig wanneer deze schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. In het geval een aanbetaling diende te worden gedaan, zal het resterende bedrag na uitvoering van de overeenkomst bij de opdrachtgever worden gefactureerd.
 4. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 7. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Dagje Horst aan de Maas en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Dagje Horst aan de Maas onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 16. Incassokosten

 

 

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het (tijdig) nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Dagje Horst aan de Maas, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Dagje Horst aan de Maas, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Dagje Horst aan de Maas pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Dagje Horst aan de Maas de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 17. Aansprakelijkheid en Risico

 

 

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de onder hem vallende personen, die deelnemen aan de activiteit / het arrangement, van de algemene voorwaarden van Dagje Horst aan de Maas.
 2. Deelnemer is bekend dat aan het deelnemen aan de activiteiten / arrangementen risico’s verbonden zijn. Deelname geschiedt op eigen risico.
 3. Dagje Horst aan de Maas is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Dagje Horst aan de Maas. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
 • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Voor sommige arrangementen moet een deelnemersverklaring worden ondertekend door alle deelnemers. Indien dit van toepassing is brengt Dagje Horst aan de Maas de opdrachtgever hiervan op de hoogte. Deelname kan dan slechts geschieden als deze verklaring door iedere deelnemer is ondertekend.
 2. Iedere deelnemer van de uitvoering van de overeenkomst, dient verzekerd te zijn tegen ongevallen.
 3. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan Dagje Horst aan de Maas, haar materialen, de omgeving waarin het zich afspeelt, alsmede schade toegebracht aan derden.
 4. Dagje Horst aan de Maas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.
 5. Dagje Horst aan de Maas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Dagje Horst aan de Maas is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dagje Horst aan de Maas kenbaar behoorde te zijn.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dagje Horst aan de Maas of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 7. Dagje Horst aan de Maas is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 8. Indien Dagje Horst aan de Maas aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dagje Horst aan de Maas beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Dagje Horst aan de Maas
  aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Dagje Horst aan de Maas overeenkomstig de verzekering draagt.
 9. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Dagje Horst aan de Maas aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Dagje Horst aan de Maas te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 10. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Dagje Horst aan de Maas vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 18. Vrijwaring

 

 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Dagje Horst aan de Maas voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 2. Indien Dagje Horst aan de Maas uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Dagje Horst aan de Maas zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dagje Horst aan de Maas en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 19. Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemer

 

 1. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
 2. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
 3. De deelnemer die onder invloed is van alcohol en/of (soft of hard) drugs kan worden uitgesloten van het arrangement of de activiteit, indien dit gevaar voor hem of haarzelf alsmede gevaar voor anderen kan opleveren. Alle verdere kosten zijn voor rekening van de deelnemer of de opdrachtgever.
 4. Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.
 5. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.
 6. Bij wangedrag van één of meerdere deelnemers aan een activiteit of arrangement kan het arrangement / activiteit worden beëindigd.
 7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mededelen aan Dagje Horst aan de Maas. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Dagje Horst aan de Maas als gevolg daarvan lijdt.

 

 Artikel 20. Verjaringstermijn

 

Voor alle vorderingen jegens Dagje Horst aan de Maas en de door Dagje Horst aan de Maas (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

Artikel 21. Opschorting

 

 

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Dagje Horst aan de Maas het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Dagje Horst aan de Maas bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  1. na het sluiten van de Overeenkomst Dagje Horst aan de Maas omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Dagje Horst aan de Maas kan worden gevergd.
 3. Dagje Horst aan de Maas behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 22. Ontbinding

 

 

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Dagje Horst aan de Maas bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Dagje Horst aan de Maas bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  1. na het sluiten van de Overeenkomst Dagje Horst aan de Maas omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Dagje Horst aan de Maas kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  4. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dagje Horst aan de Maas kan worden gevergd;
  5. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  6. de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  7. de Opdrachtgever komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Dagje Horst aan de Maas op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Dagje Horst aan de Maas de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Dagje Horst aan de Maas niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Dagje Horst aan de Maas geleden schade.

 

Artikel 23. Overmacht

 

 1. Een tekortkoming kan niet aan Dagje Horst aan de Maas of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dagje Horst aan de Maas geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dagje Horst aan de Maas niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Dagje Horst aan de Maas heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dagje Horst aan de Maas zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 5. Zowel Dagje Horst aan de Maas als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 6. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Dagje Horst aan de Maas zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 7. Indien Dagje Horst aan de Maas bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 24. Privacy en cookies

 

 

 1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Dagje Horst aan de Maas verstrekt, zal Dagje Horst aan de Maas zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Dagje Horst aan de Maas handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Dagje Horst aan de Maas zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 3. De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 4. Bij het bezoeken van de website kan Dagje Horst aan de Maas informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 5. De informatie die Dagje Horst aan de Maas verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 6. Dagje Horst aan de Maas mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 7. Dagje Horst aan de Maas mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
 8. Het is Dagje Horst aan de Maas niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 9. Dagje Horst aan de Maas zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 10. De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 11. De Opdrachtgever gaat akkoord dat Dagje Horst aan de Maas de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

 

Artikel 25. Geschillenbeslechting

 

 

 1. De rechter in het arrondissement waar Dagje Horst aan de Maas gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Dagje Horst aan de Maas het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechten.
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Dagje Horst aan de Maas en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 26. Toepasselijk recht

 

 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dagje Horst aan de Maas partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

 

 

Artikel 27. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 

 

 1. Dagje Horst aan de Maas behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 61258016